Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Personel Şube Müdürlüğü

Giriş
                                                       PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ VE AMACI
Şube Müdürlüğünün çalışmalarının takip ve koordine etmek, denetlemek, düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, İş dağıtımını yapmak, yetki ve sorumluluklarını tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek, Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak, Çalışma ortamlarının düzen ve temizliğini sağlamak, hizmette kullanılan ekipmanın bakımlı ve çalışır bulunmasını sağlamak, Şubeye atanan personeli istihdam etmek, Gerekli gördüğü hallerde görev yerlerini değiştirmek veya bürolar arasında geçici görevlendirme yapmak, Hizmetle ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek ve üstlerine önermektir, Emrinde çalışan personelin maddi ve manevi sebeplerden kaynaklanan psikolojik sorunlarını önceden tespit ederek, bu sorunlarının giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.YÜRÜTÜLEN HİZMETLERPersonel Şube Müdürlüğü 19.04.2005 tarih ve Bakan onayı ile yürürlüğe giren “Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Yönetim Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği”ne uygun olarak kurulmuştur.-Personel Şube Müdürlüğü
a) İdari Büro Amirliği,
b) Özlük İşleri Büro Amirliği,
c) Disiplin Büro Amirliği,
d) Sosyal Hizmetler Büro Amirliği olmak üzere (4) Büro Amirliğinden oluşmaktadır.-İdari Büro AmirliğiŞube Müdürlüğüne bağlı büro amirliklerinin çalışmalarını takip ve koordine etmek, gelen -giden evrakları kayıt altına almak ve gerekli yazışmalarını yapmak, dosyalayıp muhafaza etmek, brifing ve istatistiki bilgileri hazırlayıp güncellenmesini sağlamakla görevlidir.-Özlük İşleri Büro AmirliğiYüksek Okulda görev yapmakta olan tüm personel hakkında ayrı ayrı dosya açmak, haklarında yapılacak yazışmaları bu dosyada muhafaza etmek, Personelin yıl sonunda gizli sicil raporlarının doldurulmasını sağlamak, Asalet tasdik işlemleri ile hizmet birleştirme işlemlerini yapmak, İlişik kesme, görevden uzaklaştırma, meslekten çıkarma, göreve başlama, görevlendirme ile askerlik görevine giden personelin ilişik kesme ve görev hitamı başlama işlemlerini yapmak,Vefat eden personel ile ilgili yazışmaları yapmak, Personelin derece ve kademe ilerlemesinin takibini yapmak, Birimler arası personel görevlendirme işlemlerini yapmak, Personelin nöbet işlemlerini düzenlemek, Emekli olacak personelin emeklilik işlemlerini yapmak, Yeni göreve başlayan, terfi eden, Personel talebi ve personel fazlalığı veya başka nedenlerle personelin Yüksek Okul dışına gönderilmesi amacıyla Akademi ile gerekli yazışmaları yapmak,Çeşitli sebeplerden dolayı İl dışına giden personelin, birimlerden gelen talep yazıları üzerine dış görev onaylarının alınması ile ilgili işlemleri yapmak, Yüksek Okuldan tayin, atama ve emeklilik gibi sebeplerden dolayı ilişik kesen personelin dosyasını arşivlemek, Personelin atama, sarfı-nazar ve erteleme gibi işlemlerini ve hizmet birleştirme işlemlerini yapmak, Personelin almış olduğu kurs, sertifika, disiplin kurulunca verilen ceza karar evrakları ile taltiflerini Personel Daire Başkanlığına bildirmek. Adli ve idari mercilerce sorulan hususlara ve ayrıca personel adresi ve diğer bilgilere cevap vermek,Talep edilmesi halinde personele görev belgesi, pasaport talep formu, mermi satın alma ve imza sirküsü belgeleri düzenlemek,Evlenmek için müracaatta bulunan personelin evlilik tahkikatlarının yazışmalarını yapmak,Personelin intibak işlemlerini yapmak,Personelin yıllık, mazeret izni ve istirahatı ile ilgili yazışmaları yapmak,Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak-Disiplin Büro Amirliği

İlgili disiplin yönetmeliğine aykırı bir eylemden dolayı disiplin suçu işleyen personel hakkında disiplin soruşturması açılması için gerekli işlemleri yapmak, İlgili disiplin yönetmeliğine aykırı bir eylemden dolayı disiplin suçu işleyen öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılması için gerekli işlemleri yapmak,Yüksek Okul Polis Disiplin Kurulu ve Öğrenci Disiplin Kurulu sekretarya hizmetlerini düzenlemek, alınan kararları yürütmek, Disiplin ile ilgili konularda diğer birimlerle işbirliği ve koordine sağlamak, Disiplin iş ve işlemlerine ilişkin diğer mevzuatlarla verilen görevleri yapmak,personel hakkında onaylanarak kesinleşen disiplin kurulu karar evrakları ile re’sen verilen tecziye evraklarını evsaf kartına işlemek ve birer suretlerini şahsi dosyalarına konulmak üzere Özlük İşleri Büro Amirliğine göndermek, Öğrenci ve personelin işledikleri disiplin suçları hakkında gerekli istatistiki bilgileri tutmak, Disiplin suçu çeşitlerini sebepleri ile incelemek, önleyici tedbirler almak üzere önerilerde bulunmak, Disiplin Kurulların toplantı gündemini hazırlamak ve üyelerine duyurmak, Fena disiplin puanı 20 ve daha yukarı olan öğrencilere gerekli uyarıları yapmak,Disiplin puanı nedeniyle ilişiği kesilmesi gereken öğrenciler hakkında gerekli işlemleri yapmak, Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ile görevli ve sorumludur.-Sosyal Hizmetler Büro Amirliği

Öğrencilerin ve personelin Polis-Halk ilişkileri ve sosyal davranışlarının gelişmelerini temin edici tedbirleri almak, bu amaçla çeşitli toplantılar ve sosyal faaliyetler düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılımlarını sağlamak, Ülkemizin sosyal ve kültürel yapısı ve mahalli özelliklerini tanıtıcı geziler düzenlemek, Müdürlükçe düzenlenecek olan her çeşit kurs, seminer, konferans veya sergilerin yapılması için uygun şartları hazırlamak, Personelin Hizmet İçi Eğitim işlemlerini yürütmek,Yüksek Lojman talebinde bulunan personelin işlemlerini yürütmek, Yüksek Okul Rehberlik ve Danışma Büro Amirliğinin görevleri dışında kalan, idari herhangi bir sorunu nedeniyle müracaat eden personele ve öğrenciye yardımcı olmak, gerektiğinde ilgili birim ile iletişimini sağlamak,Yüksek Okul bünyesinde faaliyet gösteren terzi, berber, çay ocağı vb. iş ocakları ile ilgili defter kayıtlarını, hesap işlemlerini ve malzeme alımlarını tutmak, İş ocakları ile ilgili gelir-giderleri tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde yapmak, gelir ve giderleri düzenli bir şekilde tutmak, Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ile görevli ve sorumludur.
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • Kurumsal e-Posta
 • Polis Akademisi
 • e-Devlet Hizmetleri
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • PolSan
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü